ebase Management
Management
  • Geschäftsführung
  • Aufsichtsrat

Geschäftsführung ebase

Rudolf Geyer
Rudolf Geyer
Sprecher der Geschäftsführung
Lars Müller-Lambrecht
Lars Müller-Lambrecht
Geschäftsführer

Aufsichtsrat ebase

Arno Walter
Arno Walter
Vorsitzender Aufsichtsrat der ebase
Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG
Dietmar von Blücher
Dietmar von Blücher
Mitglied des Vorstandes
der comdirect bank AG
Matthias Hach
Matthias Hach
Mitglied des Vorstandes
der comdirect bank AG
Frauke Hegemann
Frauke Hegemann
Mitglied des Vorstandes
der comdirect bank AG